Sandtec AS

Standard salgs- og leveringsbetingelser                                                             for maling- og lakkprodukter

 

1. GENERELT

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser av maling- og lakkprodukter fra leverandør til kjøper med mindre annet avtales mellom dem.

 

2. ORDREINNGÅELSE

En ordre som er inngått på leverandørens vegne av dennes representant, er bindende med mindre leverandøren underretter kjøperen om noe annet straks ordren er kommet til leverandørens kunnskap.

 

3. PRIS

3.1 En ordre inngås til leverandørens normale salgspris som gjelder på dato for ordreinngåelse dersom ikke annen pris er oppgitt i leverandørens tilbud.

 

3.2 Hvis endringer i kostnadene nødvendiggjør prisendringer innen levering finner sted, har leverandøren ved meddelelse til kjøperen rett til å forhandle om prisendringer. Dersom partene ikke blir enige om en ny pris, kan leverandøren annullere ordren.

 

4. LEVERING

4.1 Ved leveranse benyttes leverandørens standardemballasje. Ved levering på Europall belastes kjøper kr. 75,- eks. mva pr. pall. For øvrig anvendes slik transportemballasje som leverandøren anser nødvendig.

 

4.2 Emballasjen er inkludert i prisen.

Emballasje angitt som returemballasje tas tilbake av leverandøren for den i fakturaen oppførte pris bare dersom den returneres for kjøperens regning og risiko i tom og ubeskadiget stand.

 

4.3 Ved levering av produkter spesielt fremstilt for kjøperen har leverandøren rett til å levere og fakturere 10% mer eller mindre enn det avtalte kvantum.

 

5. FORSINKELSE

5.1 Kjøperen er bare berettiget til å heve ordren dersom leveransen er forsinket med mer enn 14 dager fra den avtalte leveringstid.

 

5.2 Kjøperen er bare berettiget til å kreve erstatning for forsinkelsen dersom forsinkelsen skyldes feil eller forsømmelse fra leverandøren, eller noen som han svarer for og ordren heves som følge av forsinkelse.

Erstatning kan bare kreves for dokumentert tap kjøperen har lidt som følge av forsinkelsen, begrenset til 15% av prisen for den del av leveransen som heves på grunn av forsinkelsen.

 

5.3 Under ingen omstendighet skal leverandøren betale erstatning for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap.

 

6. BETALING

6.1 Kjøperen skal uten ytterligere påkrav betale fakturabeløpet i henhold til de betalingsbetingelser som er angitt på fakturaen. Veksel ansees ikke som gyldig betaling før full innfrielse har funnet sted.

 

6.2 Betaler ikke kjøperen ved forfall, skal han betale renter i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling av 1976, med mindre annen rentesats er oppgitt i fakturaen. Renten løper fra forfall.

 

6.3 Leverandøren har eiendomsrett (salgspant) i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt i henhold til pantelovens § 3-14, når levering skjer direkte til den som bruker varen.

 

7. RETUR AV VARER

Standardvarer selges ikke med returrett og tas bare i retur etter forutgående avtale. Kreditering av slike returvarer skjer til redusert pris fastsatt av leverandøren. Returfraktutgifter bæres av kjøper. Varer som er spesielt tilvirket etter kjøperens spesifikasjoner tas ikke i retur.

 

8. MANGLER

8.1 De leverte varers kvalitet er fastlagt ved leverandørens standardspesifikasjon eller spesielt avtalte avvik fra denne.

 

8.2 Svarer de leverte varer ikke til spesifikasjonene og varene ikke er tatt i bruk, plikter leverandøren snarest mulig etter kjøperens reklamasjon å levere en ny feilfri vare uten utgift for kjøperen. Kjøperen plikter å returnere de mangelfulle varer etter avtale med leverandøren og for dennes regning og risiko.

 

8.3 Hvis leveransen er helt eller delvis tatt i bruk, plikter leverandøren etter eget valg og snarest mulig etter kjøperens reklamasjon, å levere en ny feilfri vare eller å tilbakebetale/kreditere fakturaprisen for den mangelfulle vare.

 

8.4 Utover det som er angitt i punktene 8.2 og 8.3 ovenfor plikter leverandøren å betale erstatning bare for dokumentert tap som kjøperen har lidt som følge av mangelen, og bare dersom leverandøren eller noen som han svarer for, har gjort seg skyldig i uaktsomt forhold.

- Erstatning kan dessuten bare kreves dersom kjøperen påviser at han har fulgt de forutsetninger og prosedyrer som er angitt av leverandøren, såfremt avvik fra disse kan ha forårsaket tapet. Erstatningen er i ethvert tilfelle begrenset til kr. 100.000,-.

- Under ingen omstendighet skal leverandøren betale erstatning for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap.

- Ansvarsbegrensningene i dette punkt gjelder likegyldig om kjøpet heves som følge av mangelen eller ikke.

 

8.5 Kjøperen må reklamere innen 14 dager fra mottakelsen av leveransen dersom varene avviker fra spesifikasjonene på en måte som burde ha vært oppdaget ved en forsvarlig mottakskontroll.

 

8.6 Dersom avviket fra spesifikasjonene først kan konstateres etter at leveransen er tatt i bruk, må reklamasjon skje innen 14 dager fra den dag avviket burde ha vært oppdaget.

 

8.7 Kjøperen må reklamere skriftlig til leverandøren innen de ovennevnte frister. Gjøres ikke det, taper kjøperen retten til å påberope seg manglene.

 

9. PRODUKTANSVAR

9.1 Leverandørens ansvar dekker bare person- eller tingskader som beviselig er forårsaket av den leverte vare.

 

9.2 Leverandøren er uten ansvar for enhver skade som kan tilskrives uriktig anvendelse eller usedvanlig bruk av varen. Det samme gjelder hvis varen benyttes på underlag eller utsettes for påvirkning av for eksempel vær eller fuktighet som varen ikke er beregnet for. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for skade som følge av utilstrekkelig eller uhensiktsmessig oppbevaring.

Det påhviler kjøperen å godtgjøre at skaden ikke skyldes manglende overholdelse av produsentens instrukser om bruk av varen. Kjøperen må dessuten godtgjøre at skaden ikke skyldes forhold som nevnt i første avsnitt.

 

9.3 Hvis ikke annet er avtalt, er leverandørens ansvar for tingskader begrenset til kr. 1 mill. for hvert ulykkestilfelle. Leverandørens ansvar omfatter under ingen omstendigheter driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap.

 

9.4 I den utstrekning leverandøren måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjemann, er kjøperen forpliktet til å holde leverandøren skadesløs i samme omfang som leverandørens ansvar er begrenset etter punktene 9.1 - 9.3.

 

9.5 Hvis tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den annen om det.

 

9.6 Leverandøren og kjøperen er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke av den domstol som behandler erstatningskrav som er reist mot en av dem på grunnlag av en skade som påstås forårsaket av den leverte vare.

 

10. LEVERANDØRENS KONSULENTANSVAR

Leverandøren har ikke ansvar for konsulentbistand gitt til kjøperen med mindre leverandøren uttrykkelig og skriftlig har påtatt seg et slikt ansvar, og bare dersom tap forårsaket av bistanden skyldes uaktsomhet fra leverandøren eller noen som han svarer for. Under ingen omstendighet omfatter slikt ansvar driftstap, tapt fortjeneste og annet indirekte tap. Den samme ansvars beløpsgrense som er angitt i pkt. 9.3, gjelder også for leverandørens konsulentansvar.

 

11. TVISTER

11.1 Før en tvist bringes inn for rettsapparatet, plikter partene å forsøke å komme frem til en minnelig ordning gjennom forhandlinger. Tvister kan etter dette bringes inn for leverandørens verneting, med mindre partene blir enige om voldgiftsbehandling etter reglene i tvistemålslovens kapittel 32.

11.2 Norsk rett skal legges til grunn ved enhver tvist angående disse betingelser og leveranser foretatt i henhold til dem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDTEC AS, Jærveien 104, 4318 Sandnes, tlf.: 51674790, Faks.: 51675844, mail: post@sandtec.no, org. nr.: 960 276 132